is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220

gratie der doodstraf aan de 107 veroordeelden. De oud-resident de heer A. H. Swaving deed eene poging in den „Javabode" om de gemoederen tot eene meer beredeneerde stemming te brengen en uitte de wensch dat de GouverneurGeneraal ten opzichte van de Bantamsche veroordeelden besluiten mag tot ruime toepassing van de leer „genade boven recht". Terstond antwoord het „Bataviasch Handelsblad" dat de heer Swaving „door een juist voorgevoel" is geleid geworden, toen hij schreef dat hij in zijne zienswijze wellicht geheel alleen staat. Indien het mogelijk ware van een rechterlijk vonnis in hooger beroep te komen bij het publiek, bij acclamatie zouden de vonnissen van de rechtbank van omgang te Tjilegon door de Europanen in deze kolonie worden bekrachtigd." Eenige dagen te voren, schreef de gepensioneerde majoor Timmermans in de „Javabode": „Spoedig zal het oogenblik voor de schuldigen daar zijn, waarin zij de welverdiende straf zullen ondergaan; hoewel de terdoodbrenging van een vijftigtal moordenaars te Tjilegon eenige onaangename dagen vereischt uit gebrek aan de noodige galgen, zal die terechtstelling de stamgenooten ongetwijfeld veel afschrik maar ook afschuw inboezemen. Zeer zeker zou de onverwijlde toepassing daarvan, onmiddellijk nadat de oproerige beweging was onderdrukt, meer indruk hebben gemaakt." De „Soerabaja Courant" wil niet in uitvoerige betoogen treden over de zaak; maar veroorlooft zich de vraag: „wat toch kan den landvoogd moveeren tot eene zoodanige gevaarlijke zachtzinnigheid, die we werkelijkheid niet zonder groote beduchtheid kunnen aanzien."

De Bataviasche correspondent van de „Nieuwe Botterdamsche Courant" zou het wel eens zijn met den heer Swaving doch weet geen raad met de gegratieerde veroordeelden. Hij schrijft o, a.:

„De gepensioneerde resident Swaving breekt in den „Javabode" eene lans ten gunste der oproerlingen van Tjilegon. Het einde van het proces zal zijn dat meer dan honderd van