is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

233

veren, of 22 pet. op het gewone aandeel-kapitaal, na aftrek van 7 pet. op de preferente aandeelen.

Het werk-kapitaal der Maatschappij zal ongeveer £ 75,000 bedragen.

Blijkens het prospectus zal de heer H. Th. van Steeden, thans te 's Gravenhage, deel uitmaken van het college van directeuren, nadat de toewijzing der aandeelen aan de inschrijvers zal hebben plaats gehad. De overige directeuren zijn de heeren: J. Berry White, Sir Alex. Armstong, Tom Brown, Charles Lyall Grant en M. Mowat.

Nederlandsche ingenieurs in den vreemde. — Eenigen tijd geleden is de kapitein-ingenieur van Schermbeek op last der Begeering met eene wetenschappelijke zending naar China vertrokken. Het doel dezer zending was om te trachten eene overeenkomst te sluiten met de Chineesche regeering, waarbij de kanalisatie der Gele Bivier, die telken jare buiten hare oevers treedt en dan de vreeselijkste verwoestingen aanricht, zou worden opgedragen aan Nederlandsche waterbouwkundigen. Dit werd indertijd, op dringend verzoek, niet door ons gemeld, omdat het, zooals licht te begrijpen is, minder wenschelijk was, dat men in het bnitenland met het doel dezer zending bekend werd. De zaak, voor onze Hollandsche ingenieurs van zoo groot gewicht, schijnt intusschen ook van particuliere zijde te zijn aangepakt. De Londensche correspondent van de N. B. Ct. toch schrijft, uit goede bron te hebben vernomen, dat drie Hollandsche ingenieurs, voor rekening van een Nederlandsch syndicaat, naar China zijn vertrokken, met eene krachtige aanbeveling van den Chineeschen gezant te Berlijn, om te trachten eene overeenkomst als boven bedoeld met de regeering te Peking te sluiten. De Nederlandsche waterstaat geniet eenen goeden