is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

349

tificaat. Formulieren zijn in den handel, en ter vermijding van geschillen en uitvoerigheid heeft de wet den hoofdinhoud en tevens de beteekenis van een groot aantal woorden en termen vastgesteld. Splitsing van perceelen wordt door een gepatenteerd landmeter in kaart gebracht. Bij het bezigen van den onderhandschcn akten-vorm moet de handteekening en de vrije wil van den vervreemder of schuldenaar door een daartoe bevoegd verklaarde autoriteit erkend worden. Vreest men kwade trouw, dan doet men een c a v e a t (verbod van overdracht en bezwaring), dat echter, geheel ongegrond zijnde, een actie tot schadevergoeding tengevolge kan hebben. De directeur teekent zulk verzet ambtshalve aan, wanneer hij verkorting der rechten van den staat, van minderjarigen e. d. meent te bespeuren. Gaat een eigenaar buitenslands, dan neemt hij een extract van zijn artikel (registrationabstract); zoolang dit niet teruggegeven is, wordt geen boeking op het grondregister aangenomen, en intusschen kan de houder, waar hij zich ook bevindt, door een consul of ander openbaar ambtenaar akten van vervreemding of bezwaring op het extract doen aanteekenen, die dezelfde rechten geven als die op het grondregister en bij teruggaaf van het extract daarin worden overgenomen, met afgifte van een nieuw certificaat. De dupliciteit der boekhouding vooral geeft allerlei voordeelen. Tot meerdere zekerheid van overeenstemming neemt men soms zelfs de photographie te baat. Inlichtingen worden te allen tijde onverwijld en tegen zeer geringe vergoeding per brief of telegram verstrekt. Diefstal van certificaten, extracten of borderellen is gevaarlijker dan die van effecten, en nagenoeg doelloos. Ook na brand e. d. geeft de dupliciteit een wederkeerig en gemakkelijk middel van vernieuwing.

Maar — zal men zeggen — bij al deze waarborgen blijft krenking van recht door vergissing of bedrog, als steeds, toch ook hier m o g e 1 ij k. Torrens vergenoegt zich niet met de overigens gangbare weerlegging, dat, zooals in elk forma-