is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

353

rechter. Andere overgangen worden geconstateerd bij akte of door eene verklaring van den burgerlijken rechter. In beide gevallen heeft de levering, die, evenals bij ons en ook in het Torrens-stelsel, het zakelijk recht schept, plaats door de overboeking (Einschreibung); maar in het eerste geval geschiedt die ambtshalve, in het tweede op mondelinge, authentieke of onderhandsche gelegaliseerde aanvraag (A n f r a g), met overlegging van de stukken, waarop zij berust. Men kent in Pruisen twee soorten van hypotheek: de gewone, accessoir bij eene hoofdverbintenis, en de zelfstandige, genaamd grondschuld, die zonder hoofdverbintenis aan de order van den eigenaar kan afgegeven worden en bestemd is, om als een wissel van hand tot hand te gaan. Beide worden gevestigd door inschrijving en gaan te niet door doorhaling; van beide wordt een authentiek bewijs — Hypothekenbrief, Grundschuldbrief — afgegeven, waarop cessien, kwijtingen enz. worden aangeteekend.

De zwakke zijde van het grondboekstelsel is gelegen in de wijze waarop het waarborgen tracht te verkrijgen voor zijne juistheid. Want, kon de Torrens-wet, op grond der besproken openbaarmakingen, dupliciteit en caveats, authenticiteit aan haar grondregister verleenen, de Mei-wetten, die dit alles missen en de openbaarheid beperkter opvatten, moesten voor die authenticiteit aan haar grondboek eene voorwaarde stellen, en zij deden dit in den vorm van het befaamde legaliteitsbeginsel, behelzende een onderzoek door een rechterlijk ambtenaar. Wel is dit bij de invoering der nieuwe wetten op de eigendomsverkrijging en het grondboek (5 Mei 1872) beperkt, zoodat het zich niet meer mag uitstrekken tot de persoonlijke rechtsverhoudingen tusschen partijen; maar het omvat toch altijd nog te veel, om niet een last te zijn en soms tot veel kosten en groote onaangenaamheden aanleiding te geven.

De kracht der inschrijving in het grondboek ligt in het beginsel der Oeffentliche Glaube; de inhoud is echter i. 2S