is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

355

Het rechtsbeginsel van het grondboekstelsel is misschien het meest rechtvaardige en billijke, tevens in volkomen harmonie met het algemeen belang, wijl volstrekte rechtszekerheid en het algemeen belang zich vereenigen in C, dat is bij den verkrijger (of geldschieter) die te goeder trouw zijn kapitaal aan den grond waagt, met wien het gezonde grondkrediet staat of valt; — maar dit alles neemt niet weg, dat in oeconomischen zin ontegenzeggelijk het Torrens-stelsel de kroon spant.

Spreker komt derhalve tot de conclusie, dat men het beste stelsel zou hebben, indien op het rechtsbeginsel van het grondboek de inrichting, de mechaniek van het Torrens-stelsel werd toegepast en daarbij de nadeelen van het eerste — vooral dat der inmenging van ambtenaren — vermeden en de oeconomische voordeelen van het laatste behouden werden.

De degelijke en boeiende rede werd door het zeer talrijk gehoor met onverdeelde aandacht gevolgd. Dat zij geen aanleiding gaf tot debat, schreef de voorzitter toe aan de groote helderheid, waarmede de inleider zijne denkbeelden had ontwikkeld, alsook aan de volledigheid zijner beschouwingen, die elke vraag, elke nadere inlichting overbodig maakte. Trouwens, het gold hier quaesties, zeide de heer Treub, waarbij, Zooals ieder ten volle met spreker eens zal zijn, geen juridische spitsvondigheden aan het woord komen, maar de grootste oeconomische belangen op het spel staan.