is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

409

tent-resident zien brengen, verdacht van deelneming aan de vele strooperijen en nachtelijke aanvallen, gepleegd in de onmiddellijke nabijheid der militaire kampementen. En straks moet hij omdat hij gister bij het vieren van den verjaardag van een zijner kameraden, die de glazen niet leeg kon zien, wat luidruchtig geweest is, en waarbij toen woorden zijn gevallen met den dienstdoenden sergeant, in den — pot; wie weet voor hoe lang, voordat zijne zaak in behandeling komt bij den krijgsraad, die naar zijne meening niet veel haast maakt.

Terwijl de krijgsman zoo voortmij mert, nadert hem eene inlandsche vrouw, reeds aan kleeding, gang en uiterlijk kenbaar als eene benting-vrouw, met eene vertrouwelijkheid waaruit blijkt, dat ze oude kennissen zijn, pisang, kwee-kwee en andere lekkernijen te koop biedende. Voor den Europeeschen krijgsman neergehurkt doet ze een „tjerita" (verhaal) dat dezen hoe langer hoe meer schijnt te interesseeren, en zeker van haar gehoor, zet zij het gesprek met fluisterende stem voort, om te eindigen met niet uitgesproken woorden, enkel door beweging harer lippen de te uiten klanken aangevende, terwijl zij zich verwijdert in de richting van den Atjeher.

Onze Europeesche fuselier die de wacht heeft bij een der vele toegangen tot de kooi — deze naam kan met recht worden gegeven aan de met een traliehek omgeven militaire kampementen te Kotta Eadja — wordt eenige oogenblikken later afgelost, en wij ontmoeten hem kort daarop in een der talrijke drankhuizen te Penajoeng in gesprek met een Atjeher... een bevriende?

Den volgenden morgen doet het gerucht — hetwelk nu blijkt waar te zijn — de ronde dat de Europeesche fuselier K. verdwenen is en vermoedelijk zich ophoudt buiten de linie.

De desertie-bacil, een vruchtbaren bodem vindend, heeft spoedig haar werk voltooid! Hoe hare doodende aanraking te voorkomen? Desinfectie en isoleeren zijn ook hier de genees-