is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

456

onderneming en de Pamanoekan- en Tj i as se m-landen.

De koffie- thee- en kina-ondernemingen konden aan hare verplichtingen voldoen, behoudens eene thee-onderneming, op welke eene reserve werd toegepast, gelijk staande met het bedrag dat de schuld toenam.

De koffieoogst van de met de Maatschappij in relatie staande ondernemingen was veel ruimer dan in 1887 en de bedongen prijzen waren zeer voordeelig.

De vordering op de maatschappij ter exploitatie van de Pamanoekan- en T j i a s s e m-landen nam toe, doch met de zekerheid dat het over 1888 geconstateerd verlies ten bedrage van / 53,342.91 in 1889 ruimschoots zal worden ingehaald, acht de directie het geheel onnoodig om, na de ten vorigen jare toegepaste reserve ad / 90,000.—, opnieuw eene reserve te maken. De gunstige verwachtingen omtrent de landen zijn bevestigd geworden, en het blijkt meer en meer dat onder goed beheer die onderneming ruime baten zal kunnen afwerpen.