is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

werking van een 50,000 pikols suiker, is in doorslag stellig een kapitaal van p. m. / 600,000 gemoeid, en bij een rentevoet van 6 pet. is voor rentebetaling alleen reeds ƒ 36,000 in het jaar of ƒ 0.72 per pikol noodig, terwijl op een annuiteit van ruim f 44,000 of f 0.88 per pikol moet gerekend worden ter amortisatie van de helft van dat kapitaal na ommekomst van 20 jaren, een eisch die zeker niet overdreven kan heeten.

„Men kan dus de werkelijkheid meer nabij komen door een cijfer van f 7l/3 aan te nemen als den gemiddelden kostprijs van de Javasuiker onder de tegenwoordige omstandigheden, en of die omstandigheden vatbaar zijn voor belangrijke wijzigingen in het voordeel van de ondernemers, valt mijns inziens te betwijfelen. Het komt mij niet waarschijnlijk voor, dat met het invoeren van bezuinigingen en besparingen in het beheer der ondernemingen nog veel verder kan worden gegaan dan in den regel reeds heeft plaats gevonden; sedert de crisis van 1884 daartoe schier allerwegen den stoot gaf. Op verdere vermindering van het reeds zoo lage arbeidsloon en verlaging van de huurprijzen van de voor den aanplant benoodigde velden mag evenmin gerekend worden, en mij schijnt de gevolgtrekking dus gewettigd, dat met de boven opgegeven middencijfers van de oogstjaren 1887 en 1888 de grens is bereikt, tenzij, en in dit opzicht is zeker het laatste woord nog niet gesproken, de wetenschap de middelen mocht aan de hand doen om door verbeterde installatiën en proefhoudende cultuurmethoden tot eene verhoogde opbrengst der met suikerriet beplante velden te geraken. Onder de in mijne berekening opgenomen fabrieken is er eene, die van 393 bouws riet 62,530 pikols suiker of p. m. 160 pikols per bouw verkreeg, en waarvan het product van de twee laatste jaren dooreen dan ook nog geen f 5 per pikol gekost heeft.

„Om dergelijke resultaten te evenaren, zal van den kant der ondernemers veel overleg, veel volharding, en bovenal