is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

De Grouvernements-koffiecultuur in de residentie Menado.

Wat nu de Gouvernements-koffiecultuur in de residentie Menado betreft: de Commissie is van oordeel dat zij aan hetzelfde euvel geleden heeft en nog lijdt als de cultuur op Java.

Uit het hierbij (Bijlage H) overlegde historisch overzicht blijkt, dat ook in de Minahassa het bij de Gouvernementskoffiecultuur te volgen beginsel dikwijls werd gewijzigd: evenwel zonder het minste resultaat — omdat, welke schoonschijnende regelingen ook werden afgekondigd alles ten slotte toch neerkwam op dwang.

In 1867 werd — nadat reeds verschillende proeven en maatregelen tot geenerlei uitkomst hadden geleid — besloten de proef te nemen met geheele vrijlating van de cultuur in de hoop dat op die wijze de koffieteelt zich tot eene vrije volkscultuur zoude ontwikkelen. Volgens mededeelingen van den toenmaligen resident scheen die hoop verwezenlijkt te zullen worden. Uit het rapport van den in 1873 met eene enquête belasten hoofdambtenaar A. C. I. Edeling 2) blijkt echter, dat bij die proefnemingen nimmer van

1) De verplichte levering bleef gehandhaafd.

2) dd. 15 Augustus 1875.