is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

169

over den rechter op tal van onnoembare zaken beroepen, die de advocaat zeer geestig „de tranen van de kleine hondjes" noemt.

Ik heb u gezegd dat onze staatsbegrooting laag is: laat ik er nog bij voegen dat onze overigens weinig beteekenende staatsschuld uit de opbrengst der invoerrechten betaald wordt.

De Chinees plaatst zijn geld niet in staatsfondsen, evenmin gebruikt hij het om actiën of obligatiën te koopen, en wij kennen derhalve geen geldmarkt, geen beurs en daardoor ook geen van die wisselvallige speculaties die, door het kunstmatig rijzen en dalen der fondsen, soms in één dag zulke groote financiëele rampen te weeg brengen, waardoor duizenden families in het verderf worden gestort; zulke plotselinge „krachs" die als de ontploffing van een bom, dood en ellende rondom zich verspreiden.

Maar, vraagt gij wellicht, indien gij uw geld niet in waarden belegt, wat doet gij er dan mede? Want wij nemen toch aan dat de Chinees niet zijn geheele inkomst verteert en dat ook gij overeenkomstig de voorzichtigheid die den mensch is ingeboren en hem door de eenvoudige wetten der huishoudkunde wordt voorgeschreven, een reserve verzamelt voor de slechte dagen. Dat dit zoo is spreekt van zelf, en ik zal u aantoonen hoe matig en bij gevolg hoe zuinig mijne landgenooten zijn. Het sparen bestaat niet alleen bij de particulieren, maar wordt ook door den staat in praktijk gebracht, en het kapitaal dat voorkomt uit zijn opeengestapelden arbeid plaatst de Chinees weder in den grond, die steeds verbetert, omdat men de opbrengst er weer aan ten koste legt en omdat onze landbouw alles benuttigd waarvan partij getrokken kan worden en geen ander gebruik voor het geld zoekt dan om meer waarde aan de akkers te geven. Deze natuurlijke neiging van den boer wordt nog begunstigd door de bijzondere wijsheid waarmede onze eenige belasting, de grondbelasting is geregeld. Zij wordt namelijk geheven in