is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

203

geving bestaan hebbende genootschappen zijn gebracht onder de werking van een nieuw staatsstuk.

Dit staatsstuk vangt aan met de verklaring van den Gouverneur der Strait's-Settlements, dat, aangezien de werkzaamheid van genootschappen in een ongeoorloofde richting de handhaving van rust en orde in de kolonie in gevaar heeft gebracht, de noodzakelijkheid gebleken is daartegen maatregelen te nemen en de wetgeving ten aanzien van genootschappen te wijzigen, weshalve hij, in overleg met en met instemming van den Wetgevenden Raad te Singapore, de nieuwe wegeving onder nadere goedkeuring van het Opperbestuur in Engeland als volgt heeft vastgesteld:

Art. 1 behelst den naam van de nieuwe ordonnantie en het voorbehoud, dat zij niet eerder in werking zal treden dan na bekomen goedkeuring van het Opperbestuur.

Deze goedkeuring is onlangs verleend, zoodat de nieuwe wet in werking is getreden.

In Art. 2 worden de ordonnantiën ten opzichte der geheime genootschappen van 1869 en 1885 ingetrokken.

Art. 3 omschrijft wat men, onder de nieuwe wet, onder genootschappen te verstaan heeft, en beschouwt als zoodanig alle vereenigingen van tien of meer personen, onverschillig wat haar doel moge zijn, met uitzondering van handelsassociaties, de vereenigingen der vrijmetselaren, genootschappen, welke door den Gouverneur van registratie zijn vrijgesteld, en associaties of vennootschappen, bestaande uit niet meer dan twintig personen en gevormd met eenig geoorloofd doel, anders dan dat van het bank-bedrijf.

In Art. 4 wordt den Gouverneur de bevoegdheid verleend registratie-ambtenaren aan te stellen, waar hij zulks noodig acht, zoomede zoodanige beambten als voor de uitvoering van de ordonnantie noodig zouden blijken te zijn.

In Art. 5 wordt de registratie der genootschappen geregeld. Een genootschap, bestaande tijdens de in werking treding der ordonnantie of later gevormd, kan met toestemming van