is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298

welke resultaten verkregen worden van de thans genomen maatregelen.

Wanneer de pretendent-sultan en de sagihoofden hunne onderwerping komen aanbieden en er genoegzame zekerheid bestaat dat die onderwerping geschiedt in overeenstemming met de wenschen van het Atjehsche volk, zal er volgens het oordeel van den Minister geen bezwaar bestaan tegen eene herstelling van het Sultanaat onder de opperheerschappij van Nederland, onder voorwaarde dat het door ons bezette gebied in Groot-Atjeh gouvernementsgebied blijft en de veiligheid van dat gebied volkomen verzekerd zij. Een zoodanig herstel van het Sultanaat mag beschouwd worden als het beste middel om aan het Atjehsche volk de rust te verzekeren, die het ook in zijn eigen belang zoozeer noodig heeft.

e. Berri-berri. De berri-berri-commissie zal wel ontbonden moeten worden, maar evenals zijn ambtsvoorganger is de Minister van oordeel dat het rapport nopens de onderzoekingen van dr. Fiebig kan worden afgewacht, alvorens te dezer zake eene beslissing wordt genomen.

Overeenkomstig de adviezen van den chef van den geneeskundigen dienst en van den commandant van het leger in Indië heeft de Gouverneur-Generaal bij een besluit van 28 December 1889 bepaald, dat de periodieke desinfectie van militaire gebouwen, gevangenissen en burgerlijke ziekengestichten zou worden gestaakt, en tevens is een einde gemaakt aan de voorgeschreven desinfectie van de schepen der Nederlandsch-Indische stoomvaartmaatschappij. Hiertoe is overgegaan, omdat van de desinfectiemaatregelen geenerlei nuttige uitwerking was bespeurd. Tegelijkertijd is aangedrongen op het betrachten van groote zorg voor de reinheid in bovengenoemde gebouwen.

Het is den Minister niet bekend, dat door den geneeskundigen dienst zou zijn uitgemaakt dat de gevallen van berri-berri in Atjeh belangrijk zijn verminderd na de staking van de periodieke desinfectie.