is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

305

zijn door de firma Rietschoten & Houwens te Rotterdam.

Er wordt aan boord, behalve uitmuntende kombuizen met toebehooren voor de bereiding der spijzen en dranken, eene Lightfoot's koude-luchtmachine gevonden, die in verschillende compartimenten (ijskamers) werkt, waardoor het mogelijk is in het warme klimaat versche visch, vleesch, vruchten enz. in bruikbaren toestand te houden.

Het geheele stoomschip maakt een allergunstigsten indruk en doet, door zijne geheele afwijking der inrichting van onze tegenwoordige mailsteamers, ten duidelijkste blijken, dat de eischen voor het tropische klimaat, in het bijzonder voor den ruimst mogelijken toevoer van licht en lucht, die in Indie eene allereerste behoefte zijn, bij den aanbouw van dit schip zijn voorop gesteld en zooveel doenlijk in toepassing gebracht.

De machine is van het triple compound systeem. Zij heeft cylinders van 20, 31 en 51 Eng. dm. bij eene slaglengte van 42 dm. Het indicateurvermogen der machine is 1100 paardenkrachten, bij 74 omwentelingen per minuut. De voortstuwer op schroef is van brons vervaardigd, met vier stuks losse verstelbare bladen.

De noodige stoom wordt door twee stalen stoomketels geleverd, van 13 vt. 3 dm. diameter, bij een lengte van 10 vt. Ieder dezer ketels bezit drie vuren van 3 voet 4 dm. diameter. De stoomdruk is 160 lbs. In de machinekamer bevinden zich, behalve de hoofdmachine, nog elf hulpmachines, als: eene voor de electrische verlichting, eene voor de bevriezing, eene tot ronddraaien der hoofdmachine, eene tot omzetting van dito, eene voor de circulatiepomp, eene om asch uit de stookplaats op dek te hijschen en vijf voor diverse pompen tot verschillende doeleinden, zoodat wanneer men de verschillende machines op dek mederekent, het aantal stoomcylinders op dit sohip niet minder dan 32 stuks bedraagt. Bedenkt men nu, dat iedere stoomcylinder slechts een onderdeel van eene complete stoommachine uitmaakt, dan kan men zich een denkbeeld vormen welk een be-

I. 20