is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

West-Australië.

Onlangs is door de Britsche regeering op nieuw aanhangig gemaakt een wetsontwerp tot invoering van den constitutioneelen regeeringsvorm in West-Australië, dat verleden jaar onafgedaan was gebleven, voornamelijk ten gevolge van het verzet dat zich daartegen in het Lagerhuis had geopenbaard. Thans heeft de tweede lezing reeds plaats gehad en is het ontwérp in handen gesteld eener speciale commissie, die een onderzoek instellen en getuigen hooren zal, onder anderen den gouverneur van West-Australië, Sir F. Napier Broome en twee gedelegeerden, door den Wetgevenden Raad der kolonie naar Londen afgevaardigd en die aldaar vertoeven. Van het onderzoek en het verslag dier commissie zal heel veel afhangen, want, naarmate zij gunstig pf ongunstig uitvallen, zal het wetsontwerp der regeering waarschijnlijk aangenomen of wel verworpen worden.

De zaak wordt natuurlijk in West-Australië zelf en in de overige Australische koloniën, met groote belangstelling en zekere spanning bespied. Doch ook buiten Engelsche of Engelsche koloniale kringen trekt zij de aandacht, en geenszins ten onrechte.

West-Australië is de laatste Britsche nederzetting op het voormalige Nieuw-Holland, welke nog op constitutioneele instellingen wacht. New South Wales kreeg de zijne reeds