is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 21, 1892 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

regelingen, namelijk beperkte verstrekking aan de pachters en verboden kringen.

Als een belangrijk verschil trekt echter dadelijk de aandacht, dat het Fransche Gouvernement spoedig de noodzakelijkheid heeft ingezien van nadere bekendheid met den omvang der operatiën van de pacht, ten einde daaruit hare waarde te kunnen bepalen.

In die richting is bij ons, waar het pachtstelsel reeds ruim 80 jaren bestaat, volstrekt niets gedaan, zoodat wij dan ook, tenzij men geloovig aanneemt wat de pachters wel willen vertellen, van geen enkel pachtperceel de werkelijke waarde kennen en alle gegevens missen om die zelfs benaderend te bepalen.

Het is waar, dat de middelen, door het Pransche bestuur voor zijn toezicht op de operatiën van de pacht gekozen, niet geheel doeltreffend waren en tot geen volkomen resultaat hebben geleid, maar ze hebben toch meer kennis van de zaak verschaft, dan waarop men hier kan bogen, en de overgang tot de régie in Cochinchina behoefde geen greep in den blinde te zijn, omdat men althans wist op welk belangrijk minimum men mocht rekenen.

Bij een tweede belangrijk verschil in richting is, naar ik mij vlei, het voordeel aan onzen kant. Onder al de bezwaren, die in Cochinchina tegen het pachtstelsel zijn aangevoerd, hebben steeds die van financieelen aard op den voorgrond gestaan en bij den overgang tot de régie heeft uitsluitend de overweging gegolden, dat de inkomsten uit het opium-monopolie, waarop de Staat aanspraak mocht maken, bij behoud der pacht niet langer voldoende verzekerd waren. "Wel werden toen nog vele andere bezwaren tegen de pacht aangevoerd, maar gelijk ik reeds vroeger opmerkte, daarop was reeds jaren te voren de aandacht gevestigd geworden, zonder dat men aanleiding tot eenigen maatregel gevonden had. Bij ons daarentegen heeft het financieel belang zeker