is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 21, 1892 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

Mag men aannemen dat die houding met behulp van het tegenwoordig pachtstelsel tot haar recht gekomen is?

Deze vraag moet al dadelijk zeer stellig geheel en al ontkennend beantwoord worden en wel op de volgende gronden.

Aan iederen pachter op Java en Madoera wordt door het Gouvernement eene beperkte hoeveelheid ruw opium ter bereiding en ten verkoop in het klein versterkt; het voor de verstrekking gestelde cijfer is een maximum, dat niet overschreden mag worden, maar waar de pachter zoover beneden kan blijven als hij goedvindt. De maxima worden geacht in de behoefte aan opium te voorzien — eene meening echter die, gelijk nader zal blijken, moeielijk te verdedigen is — en de verstrekking geschiedt tegen den prijs van f 3000 per pikol, terwijl de werkelijke waarde voor de laatste jaren gesteld kan worden op f 700 voor Levantsch en f 1100 voor Bengaalsch opium.

Met dit stelsel heeft men in de laatste 9 jaren de volgende resultaten verkregen:

Ge. ^er~ Terugge- Werkelijk Minder

stelde st'ektè nomen verbruikte verbruikt

§ maxima 'loeveel~ aan hoeveel- , dan de

js , heden het einde heden maxima

• in der in in

' s' pikols. pachten '). pikols. pikols.

1S81 1765,80 1607,38 34,30 1633,08 132,72

1883 1765,80 1512,86 34,31 1478,55 287,25

1883 1765,80 1390,19 34,31 1355,88 409,92

1884 1753.80 1640,52 27 21 1617,31 136,49 18S5 1 753,80 1298,78 27,21 1271,57 482,23

1886 1753,80 1044,20 27.22 1016.98 736.82

1887 1753,80 1080,94 34,04 1046.90 706,90

1888 1753,80 1083,75 34,04 1049,71 704,09

1889 I 1 753,80 1040,02 34,05 1005,97 747,83

1) lk heb voor dit overzicht de drie laatste driejaarlijksche pachttermijnen genomen, omdat het voor mijn doel niet noodig was verder terug te gaan. I>e aan het einde van eiken termijn teruggegeven hoeveelhedeu opium zijn gelijkelijk over de drie voorafgaande jaren verdeeld.