is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-05-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MengehoerJc.

vervolg des te beter oordeelkundig gebruik er van zou kunnen maken.

Ka den gunstigen afloop dezer proeven liet de onderwijzer hem ook op die wijze andere vakken onderwijzen, terwijl hij daarbij tevens eerst het gemakkelijkste koos en vooral datgene, waarvoor de knaap zelf het best berekend was. Hij liet hem b. V. oefeningen met de leerlingen houden in het vergelijken en onderscheiden van een paar uitgekozen voorbeelden; of hij liet hem een vertelling doen, die hij vooraf bestudeerd had, en welke de leerlingen op hunne beurt hem weder moesten vertellen of waarover de tweede klasse, onder zijn opzicht, een opstel moest maken. Eerde onderwijzer hem deze en andere dergelijke vakken liet onderwijzen , sprak hij er vooraf met hem over, welk doel men zich daarbij moest voorstellen ; hoe men dit op de beste wijze kon bereiken, wat men er vooral bij moest in acht nemen en welke gevaren men er opzettelijk bij had te vermijden. Hij sprak met hem o. a. over het doen van vertellingen , b. v. op deze wijze: „Waarom vertelt men somtijds iets aan de leerlingen?"

Het antwoord was: „Omdat ze dit gaarne hooren.'1 „Zeer goed. Ook nog om andere redenen?" „Ja, om hun nuttige lessen van zedelijkheid en godsdienst te geven ; ook om hen aan te sporen tot orde, vlijt en gehoorzaamheid, of hen daarvoor te beloonen als ze die reeds betoond hebben. Het is ook wol nuttig om het werk te veraangenamen en, als het moeielijk is, te verlichten , door eens af te wisselen en uit te rusten."

Zulk een goed antwoord had de onderwijzer niet verwacht ; maar hij begreep toch ook, dat de knaap dit alles kon weten op grond van zijne eigen ondervinding als leerling.

Nu vroeg hij hem verder: „ Waarom laat men de kinderen het gehoorde weder vertellen?''