is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-06-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486

'B-jehbeoordeeiiwjen.

en in de natuurlijke historie bieden zich zoovele gelegenheden aan om occasioneel onderwijs in gezondheidsleer te geven, dat het o. i. overbodig is, deze als afzonderlijk leervak op te nemen. Geen docent, die zijn roeping begrijpt en wien de bovenaangehaalde spreuk in de ziel is geprent, zal dan ook, naar wij meenen, zoodanige gelegenheid ongebruikt laten voorbijgaan. Maar ook de lagere school kan op dit gebied reeds veel doen. Zij kan het door zelve te zorgen, dat hare lokalen aan alle vereischten der hygieine voldoen en alzoo als levende voorbeelden voor eene goede inrichting van woonkamers optreden. Maar zij kan het ook door haar onderwijs. Een eerst vereischte is echter alweder, dat de onderwijzer in de lessen der gezondheidsleer geen vreemdeling zij. Waarom wordt bij hunne opleidingsklassen de gezondheidsleer nog niet overal op het pogramma gevonden ? Er wordt op het examen niet naar gevraagd! O, die opleiding met het oog op examens in het verschiet!

Maar wij zouden het boekje van Berners bespreken. Wij geven het dr. van Oven toe, dat zijne „ Lessons on health " juweeltjes zijn, dat zij zich door belangrijken inhoud, gelukkige keuze, aangenamen vorm en prettigen toon onderscheiden e n wij voegen er bij: dat de vertaler ze in zoodanig kleed heeft gestoken, dat men wel naar den titel moet zien omniet te vergeten, dat men een vertaald werkje vóór zich heeft. Alleen hinderde ons enkele malen het verkeerd gebruik van het woordje „om", b. v. „Nu is het zeer goed om gaarne mooie kleêren te hebben ", „ op het punt om van honger te sterven", „ gaat er van houden om schoon te zijn" enz. enz. Trouwens, de netste schrijvers overigens maken zich aan deze zonde nog al eens schnldig.

Het wordt genoemd een leesboek voor scholen en huisgezinnen. Nu, het kan geen kwaad, dat ook ouderen het lezen.