is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-06-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

502

Mengelwerk.

dit dan ook van haar eischen, wanneer men b. v. den elfjarige reeds toelaat op de middelbare school? Dit zou onrechtvaardig zijn.

Zeer ongelijk kan tevens de maatstaf dier voorbereiding zijn en wel geheel in strijd met het karakter der lagere school. Deze laatste toch is een volksschool. Mag zij dan haar hoofdkarakter verloochenen en zich bezig houden met het vroegtijdig dresseeren , zooals 't dan licht is , der leerlingen, die tot de middelbare school wenschen over te gaan? Zouden de overige leerlingen geen groote schade lijden bij zulk een verbastering van het lager onderwijs , dat de behoeften van alle standen des volks moet vervullen ? Ongetwijfeld. Men zou met recht daarover kunnen en mogen klagen, evenzeer als voorheen, toen sommige onderwijzers hun werk verzuimden , dewijl zij den tijd grootendeels verspilden met taalkundige verbuigingen en vervoegingen, die men toen volstrekt vorderde om op de zoogenaamde fransche school te worden toegelaten. Weken en maanden vóór dat examen dresseerden sommigen die leerlingen daarin, en lieten de overigen 't meedoen, alsof 't voor dezen ook evennoodig was, al verzuimden ze daardoor meer noodzakelijke vakken voor hun volgend leven.

Vordert men van den leeraar der hoogere burgerschool slechts eene akte van toelating wegens zijne kennis , zou het niet goed zijn ook te vragen naar zijne theoretische en practischo bedrevenheid in onderwijs en opvoeding? Dit zou gewis aanleiding geven dat hij zich meer daarin ging oefenen , ten einde naar vaster gronden te handelen. Velen zouden dan nog gelukkig kunnen slagen om meer geschikt voor hunne gewichtige taak te worden. JHet ligt niet op onzen weg, dit hier verder uiteen te zetten, 't Is ons genoeg te hebben aangetoond, dat het beroep op die leeraren onze stelling niet tegenspreekt;