is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-06-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelioerk.

531

te overwegen, de zaken op te kelderen en er vertrouwelijk over te beraadslagen.

Wij kebben tot nu toe alleen de lichtzijde der zaak beschouwd; doch zij heeft gewis ook een schaduwkant, en deze is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak geweest, waardoor zij in onbruik en vergetelheid geraakte.

't Is wel te begrijpen, dat die schoolbezoeken niet overal en altijd zoo vreedzaam afliepen. Misschien verstoorden zij somtijds de goede verstandhouding, veroorzaakten zij twist en oneenigkeid, wanneer er bitse, ongegronde aanmerkingen gemaakt werden , of indien deze niet op eene liefderijke *ijze werden terechtgewezen en vereffend, zoodat de hartstochten mede in het spel geraakten en men vijandig tegen elkander werd. Geen wonder, dat men op die wijze mmder genegen was tot zulk onderling schoolbezoek en dit daardoor werd afgeschaft. De onderwijzers hebben toch ook hunne gebreken, en zonder bestendige liefde, toegevendheid, inschikkelijkheid, en vredelievendheid kan de zaak toch onmogelijk zuiver blijven bestaan."

Maar hoe kunt gij dan nu nog wenschen naar schoolbezoek der ouders?" vroeg C. „Mijns inziens zou dit nog veel bezwaarlijker vallen en slechter afloopen. De ouders immers zijn niet op de hoogte om verstandig en gegrond over de school te oordeelen en haar werk goed te begrepen, ïfiet zelden zullen zij afkeuren, wat inderdaad voortreffelijk is en goedkeuren, wat eigenlijk moet verbeterd worden. Bij vele overige gebreken koesteren zij gewoonlijk zekere voorliefde omtrent hunne eigen kinderen. Dat deze dommer of ondeugender zijn dan andere kinderen, dat ze zwakker zielsvermogens en minder gunstigen aanleg hebben dan deze , dit kunnen zij bezwaarlijk gelooven; want het strijdt t e veel tegen hunne ingenomenheid met hun eigen kroost. Zien zij dus zeifin de school, dat andere kinderen beter vor-