is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-06-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

536

Mengelwerk

ieder zijn plicht doet en het werk goed afloopt. Is men 4 als eens oneens, zijn er wijzigingen of veranderingen noodig, dan weet men dit gewoonlijk in der minne met elkander te schikken, opdat het werk des te beter voltooid worde.

Is iemand ziek en laat hij een geneesheer komen, dan vertrouwt hij dezen geheel, omdat hij overtuigd is onkundig in dit vak te zijn. Een even onbepaald vertrouwen stelt hij in den apotheker, die de geneesmiddelen bereidt. Hij gevoelt geene begeerte om in diens laboratorium te gaan zien, want hij beseft dat hij er toch weinig of niets van zou kunnen begrijpen. Hij gebruikt in volkomen vertrouwen, met nauwgezetheid de voorgeschreven middelen in hoop op een spoedig en gelukkig herstel.

Zoo is 't velerwege in de samenleving. Moet ik een nieuw kleed hebben, dan ga ik tot den kleermaker en met onderling overleg kiezen" wij eerst de stof uit, waarvan hij 't zal maken. Hij laat mij zijn modekaartjes zien, opdat wij te zaïnen overleggen welk fatsoen mijn kleed moet hebben. Hij neemt daarna de maat van mij en terwijl hij dit doet, overleggen wij welke en hoeveel zakken er in moeten, welke knoopen er zullen aangezet worden, wat soort van voering hij zal bezigen en hij bepaalt tevens hoe hoog de prijs van 't een en ander zal komen. Beken ik 't raadzaam, dan wil hij mij 't kleed ook wel vooraf laten passen, eer hij 't geheel voltooit, om alzoo nog eens te zien of er iets moet veranderd worden. Op deze wijze komt het gereed zonder eenige botsing tussehen elkander. Voldoet het een of ander aan mijn kleed mij op den duur niet, dan heb ik mij nergens over te beklagen; want 't is dan ons beider schuld.

Slechts zelden hebben er botsingen plaats bij zulk gemeenschappelijk raadplegen en samenwerken, want men vertrouwt elkander, wenscht de zaken vriendschappelijk te