is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-08-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5hbL____ -.■<'".-•

TM

Mengelwerk.

lessen der geschiedenis. Welnu, dat kunnen enkele menschen ook; de geschiedenis is de leermeesteres van eiken menseh in 't bijzonder. Maar bovendien heeft ieder onzer ook zijne eigene geschiedenis, en 't is vooral deze, die voor anderen, voor jongeren bovenal, leerzaam en nuttig kan worden.

Ik ben sedert vijf en twintig jaren hoofdonderwijzer. Gij zult nu welhaast voor het eerst die betrekking aanvaardenTusschen uwe en mijne positie bestaat overeenkomst, maar ook verschil. Evenals gij moet ik nog eiken dag leeren; want de omstandigheden des levens zijn zoo afwisselend, zoo onderscheiden, dat men gedurig weer iets anders ziet, gedurig zich zeiven moet afvragen: wat nu ? Maar onze toestanden verschillen ook. Gij zult nu in zeker opzicht voor 't eerst de levenszee bevaren; ik heb het reeds vele jaren gedaan. Gij kent vele klippen en gevaren van hooren zeggen; ik heb ze zelf gezien en ondervonden en mij ét langs en door geholpen. Het is mij niet mogelijk u alle klippen aan te wijzen, alle gevaren te beschrijven en de middelen aan de hand te geven ,' om ze te ontgaan. Maar' voor enkele gevallen kan ik u misschien van dienst zijnEr komt in het leven veel voor, dat in verschillenden vorm nu en dan terugkeert. Weet men nu, hoe men in sommige gevallen moet te werk gaan , dan kan men vele klippen ontzeilen. En dat is wel van belang ; want er verrijzen bovendien genoeg zwarte stippen aan den horizon, om u zeiven te leeren nadenken en te leeren handelen. Ik weet het; gij wilt gaarne van mijne ervaring partij trek' ken , en 't is daarom, dat ik u zoowel uit mijne kennis en ondervinding als uit die van anderen het een en ander mededeel. Voor een groot gedeelte, ik erken het, zijn het kleinigheden. Maar juist deze hebben in mijn oog groote waarde. Mijne eerste opmerking is dan ook: