is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-08-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

752

Hchoolnieuws.

werd door hem aangetoond, op welke wijze de onderwijzer het best zich kan oefenen in de kennis der inlandsche planten, en hoe zulks later niet dan voordeelig kan zijn voor de ontwikkeling zijner leerlingen.

Uit de verslagen der oommissiën ter beoordeeling van de schoonschriften en kaarten bleek: dat van de 4 ingekomen schriften , dat van A. Oldeman Jr., kweekeling te Wierden, den prijs, en dat van J. II. Koers, kweekeling te ambt Almelo, de loffelijke vermelding werd waardig gekeurd; benevens de ingekomene, keurig bewerkte spoorwegkaart van Nederland geteekend door Gr. F. Nijland , thans hulponderwijzer te Enschede met een prijs te bekroonen.

Aan de orde werd nu gesteld het behandelen der volgende punten:

1°. De gevallen zijn in den laatsten tijd niet zeldzaam, dat men , na te vergeefs sollicitanten te hebben opgeroepen ter vervulling eener betrekking als hulponderwijzer er toe overgaat, om dan maar eene hulponderwijzeres te engageren ; verdient deze handelwijze onvoorwaardelijke goedkeuring?

Dit punt werd ingeleid door den Heer J. Hoogenkamp, te Almelo.

2°. De verhouding van den onderwijzer der Openbare school tot het Anti-schoolwetverbond waar dit den invloed der massa's poogt te verwerven:

a. vredelievend? Onmogelijk!

b. negatief-verdedigend? .. . Gewenscht, doch niet afdoende

c. positief-verdedigend ? Ongetwijfeld, maar op waar¬

dige wijze.

ingeleid door den Heer J. J. Casiniver, te Almelo. Vooral het eerste punt verwekte veel belangstelling. Spreker betoogde, dat vier gevallen aanwezig waren, die