is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-08-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

768

Sehoolberigten.

SLUIS. Aan de Openbare school van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs eene derde hulponderwijzersplaats vacant. Jan. 1873.

VI BMstr. MM. A. A. Ba»'»** Vallat tVSZsatt'ij,

te Ilontenisse.

AXEL. Aan de Openbare school de tweede hulponderwijzersplaats vacant. Jan. 1873.

HOEK. Tot hnlponderwijzer aan de Openbare school is benoemd W. Meeeman , thans hulponderwijzer te Vlissingên.

KOEWACHT. Eene hulponderwijzersplaats aan de Openbare school vacant. Febr. 1873.

LAMSWAAEDE, gemeente Ilontenisse. Bij besluit van 31 Julij j.1- heeft de Gemeenteraad, op voordragt van Burgemeester en Wethouders en den Schoolopziener, den hoofdonderwijzer der Openbare school, C. F. G. le Beeeukiee, uit zijn betrekking ontslagen. Aan deze alzoo opengevallen betrekking is verbonden een jaarwedde van ƒ700, alsmede een veranderlijk inkomen ten bedrage van / 0,45 's maands voor eiken leerling die in de avondschool onderwijs geniet in een of meer levende talen , voorts het genot van vrije woning en eene schadeloosstelling van ƒ 12 in bet jaar voor het gemis van een tuin. Sollicitanten gelieven hunne stukken, vóór 20 September e. k. vrachtvrij in te ïenden aan den Burgemeester van Hontenisse,

LAMSWAAEDE, gemeente Ilontenisse. De hulponderwij' zersbetrekking aan de Openbare school vacant. Dee. 1872.

STOPPELDIJK. De betrekking van hulponderwijz| wan de Openbare school in de Veerstraat vacant. Dec. 187 •

WESTDOEPE. De betrekking van hulponderwijzer vH cartt. Jan. 1873.