is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-08-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

770

Sehoolberigten.

worden uitgenoodigd de bij de wet gevorderde stukken vrachtvrij in te zenden bij den Burgemeester der gftneente, vóór 10 September e. k. Aan de betrekking is verbonden eene jaarwedde van ƒ 800 en f 50 voor gemis van vrije woning en tuin, terwijl de onderwijzer, die 2 uren daags buiten de gewone schooltijden onderwijs in de Engelsche en Fransohe talen geeft, daarvoor nog een som van /150 's jaars geniet. De dag van het vergelijkend examen zal nader aan de sollicitanten worden medegedeeld.

IV DiMtr. Jlir. Mr. %S. Af. vets» Utinusltttt van MSijainga, te Leeuwarden.

OEN KERK, gemeente Tietjerksteradeel. Uit het vroeger vermelde zestal heeft de Raad, bij besluit van 4 Augustus 1873, tot hoofdonderwijzer der Openbare school benoemd lï. Oosterling , hulponderwijzer te Warga.

VII DiMlr. II'. MM. van tier Veen, te Joure.

SONDEL, gemeente Gaasterland. Op 21 Julij j. 1. werd te Balk het vergelijkend examen gehouden ter vervulling der betrekking van hoofdonderwijzer aan de Openbare school. 21 van de 31 sollicitanten namen daaraan deel. De Schoolopziener werd bijgestaan door den Heer J. Japikse, hoofdonderwijzer aan de school voor meer uitgebreid lager onderwijs, te Joure. Op de later opgemaakte voordragt komen voor: H. R. Gorter, te Joure; G. Plantema, te Gendringen; H. Drost, te Marrum; K. Bakker, te Bockum; H. Hoogeveen, te Leeuwarden, hulponderwijzers, en S. Nijdam, te Doniaga, hoofdonderwijzer. Uit deze voordragt werd door den Gemeenteraad, bij besluit van 8 Augustus, de laatstgemelde benoemd.

1