is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-09-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bvekbeoordeeïingen.

die de school aan de gemeentenaren verbindt; het wil ze niet uitsluiten van de belangstelling der inwoners van den kring , voor welken zij bestemd is , getuige de reehtstreeksche verkiezing van de leden der plaatselijke schoolcommissiën door de hoofden der huisgezinnen. Deze zijn het, die belang hebben bij , die belang stellen in den bloei van het onderwijs hunner kinderen , meer dan een burgemeester, meer dan een gemeenteraadslid als zoodanig, die achter elke Uitgaaf voor 't onderwijs eene Yerhooging zien van hunnen eigen aanslag op het gemeentecohier.

Op het bedrag der jaarwedden van de onderwijzers wordt door den schrijver geene aanmerking gemaakt. Sommigen mogen ze nog wat te laag vinden, mijns inziens zijn ze dat ook , maar toch niet zoo , of de onderwijzersbetrekking komt zoo wat gelijk te staan met andere fatsoenlijke betrekkingen. Velen zullen er dan ook wel weer een bestaan in gaan zien, geëvenredigd aan hunne burgerafkomst; te meer, vermits zij in de vijfjarige herziening een waarborg vinden, dat hun inkomen voortaan gelijken tred zal houden met de rijzende duurte van 't leven.

Dat het „Ontwerp" de vergelijkende examens wil laten vervallen, vindt zijne verantwoording hoofdzakelijk in de volgende punten: 1". uit hoofde der gelijkheid bij de rangexamens, uit hoofde van den ontegenzeggelijk meerderen waarborg, dien zij aanbieden, bestaat er meer zekerheid omtrent de vereischte kundigheden van alle sollicitanten; althans zeker , als ze in 't onderwijs werkzaam zijn ; 2". Vermits de schoolopziener, die zoo overwegenden invloed uitoefent bij de voordracht, zelf geheel schoolman is , zal hij zich gemakkelijk van de betrekkelijke geschiktheid der sollicitanten op de hoogte stellen ; 3". Vóór de benoeming wordt de inspecteur gehoord, en eindelijk 4°. geschiedt de benoeming door den Minister. Er is hier bij dat alles weinig