is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-09-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

regel nog niet veel sterker onder gelijken invloed, als die voorheerschend in de gemeente is ? Daarbij is de wijze van stem uitbrengen gemakkelijk zóó te regelen, dat de kiezers, althans op de plaats der stemming, zonder de minste controle vrij hun man op het biljet kunnen schrijven. Ware dit zoo bij de staatkundige verkiezingen, 'k houd mij verzekerd, dat men op vele plaatsen geheel andere uitkomsten er van zou zien. Dat, wie tot lid eener schoolcommissie verkozen wordt, het moet aannemen, is niet half zoo hard als dat men, zooals in verscheidene landen, het lidmaatschap eener gerechtelijke Jury moet aanvaarden tegen wil en dank; 't zijn maatschappelijke plichten. Ook zullen de ouders, als ze maar vrij zijn in hun keuze, wel die lieden kiezen, van wie zij zeker zijn, dat zij zich, om welke reden dan ook, ijverig met de school willen bemoeien. De betrekking van lid der schoolcommissie heeft ten overvloede in het „ ontwerp" niets dat hatelijk is; het geval bedoeld bij art. 64 zal zich dan ook voorzeker zelden of nooit voordoen. Dat de straf niet gelijk is voor een kiezer en een nietkiezer is juist zooals het behoort; de kiezer heeft als politiek persoon grootere maatschappelijke verplichting op zich rusten.

De vrees, dat. er geen geschikte personen te vinden zouden zijn voor lid der plaatselijke schoolcommissie, houd ik voor ijdel; 'k geloof, dat we toeh zóó ver zijn, dat er tegenwoordig in ons land, overal, onder 5000 zielen wel een tiental zullen wezen, aan wie men het mandaat gerust kan toevertrouwen, beter dan thans aan het rneerendeel der dorpswethouders, die gewoonlijk gekozen worden zonder dat een der leden van den raad aan de school denkt. Ook staat het dagelijkseh bestuur tegenwoordig in eene gansch andere verhouding tot de scholen en de kosten daarvoor, dan de schoolcommissie van 't „ontwerp" tegenover de scholen van den staat, door dezen betaald.