is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-09-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

alleen kan behandelen, welke hij aan het oordeel der commissie moet onderwerpen.

h. De directeuren der kweekscholen verstrekken alle verlangde inlichtingen aan de commissien van toezigt.

i. Zij zenden jaarlijks vóór. ... aan de commissien van toezigt een beredeneerd verslag in duplo van den toestand der Rijkskweekschool, in het afgeloopen jaar.

k. De commissien van toezigt zenden deze verslagen, vergezeld van hare aanmerkingen , zoo spoedig mogelijk aan den Minister.

I. In de jaarlijksche vergadering der Inspecteurs brengen de commissien van toezigt de verschillende verslagen en hare bevindingen betreffende de Rijkskweekscholen ter sprake.

3. De onder-voorzitter brengt ter sprake het volgende punt door den Inspecteur van Overijssel opgegeven:

„ Inrigting der Tabellen C 1 en C 2" ?

De voorsteller licht de vraag toe. Het doel is om te komen tot de kennis van het getal kinderen , die de school te vroeg verlaten, door de toevoeging van kolommen in die tabellen van kinderen van 9—10, 10—11 en 11—12 jaren, die de school bezoeken.

Algemeen wordt de wenschelijkheid van dezen maatregel erkend, en er wordt besloten aan den Minister van Binnenlandsche Zaken den wensch der vergadering te kennen te geven, om de genoemde tabellen op de voorgestelde wijs te doen inrigten.

4. De onder-voorzitter sluit de vergadering , en de volgende bijeenkomst wordt bepaald op Zaturdag 28 Junij, des voormiddags ten lOVj uur.

Blaupot ten Cate. A. Beeloo.