is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-11-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

nog wordt vermeerderd door ongeregeld en afgebroken schoolbezoek, welk laatste zich dan vooral laat waarnemen als de veldarbeid tot zelfs de hulp der leerlingen van 6—8jarigen leeftijd in beslag neemt, en menige school ten platten lande grootendeels ontvolkt.

De pogingen tot verbetering van het schoolbezoek, in het vorig verslag uitvoerig vermeld, werden ook in 1871 in het werk gesteld en, zoo als uit de vorenstaande vergelijking is af te leiden, niet geheel zonder vrucht. Dat zij, mits onvermoeid volgehouden, veel vermogen tot bestrijding der kwaal, blijkt uit de geschiedenis van het onderwijs in menige gemeente. Daarom verdienen die pogingen lof en aanmoediging, die elk, wien de ontwikkeling der jeugd — waartoe het lager onderwijs, gelijk het door de wet van 1857 is geregeld, zoo ruimschoots de gelegenheid aanbiedt — ter harte gaat, daaraan voorzeker niet zal onthouden.

Het getal der dagscholieren, die in 1871 tevens de ayoadschool bezochten, blijkt uit de volgende tabel,

Bijdr. Eov. 1873. 46