is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-11-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1060

Schooinieuws.

In Overijssel werd 1 nieuw gezelschap opgerigt i in Noordholland werden er 2 en in Zeeland 1 opgeheven.

Voor verreweg het grootste gedeelte luiden de berigten gunstig omtrent den aard der werkzaamheden en den heilzamen invloed, dien deze gezelschappen oefenden op den geest van eensgezindheid onder de onderwijzers en op het onderwijs in hunne scholen; velen hielden zich bezig met het geven van raad en onderrigt aan hulponderwijzers in hunne studiën voor den rang van hoofdonderwijzer

Nog verdient melding een in 's Gravenhage opgerigt gezelschap van onderwijzeressen van bijzondere scholen, hetwelk een 15tal leden telt, en onder de leiding van den openbaren hoofdonderwijzer J. Straub vergadert. Hij gaf aan deze vereeniging uitstekende wenken en leiding, vooral wat het praktisch en theoretisch onderwijs in de reken- en taalkunde betreft. Daardoor is reeds belangrijke verbetering gekomen in de wijze van behandeling dier leervakken op de bijzondere scholen , tot welke de leden dezer vereeniging behooren.

g. Algemeen overzigt der kosten.

De uitgaven wegens opleiding van het personeel, in 1871 door het Rijk, de provinciën en de gemeenten gedaan, zijn in de volgende tabel aangeduid.