is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-11-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1062

Sckoohdemos.

Voor de kweekschool te 's Hertcgenbosch werd door het Kijk ruim ƒ 11000 meer uitgegeven dan in 1870, hoofdzakelijk wegens materieel en inrigting van de nieuw in gebruik genomen localeu. Voor opleiding van onderwijzeressen vermeerderden de Rijksuitgaven met bijkans ƒ 6000, inde eerste plaats een gevolg vau het verleend subsidie aan de nieuw opgerigte kweekschool voor onderwijzeressen te Haarlem. Voor normaallessen werd ruim / 2400 meer, daarentegen voor opleiding, naar art. 12, 2de lid, ruim ƒ 1600 minder uitgegeven.

Terwijl de uitgaven , voor dit onderwerp door de provincie gedaan, dezelfde bleven, zijn die van de gemeenten met ruim ƒ 5600 toegenomen, in Noordholland met ƒ 5000, in Zuidholland met ƒ600.

§ 13. ACTE.M VAN BEKWAAMHEID TOT HET GEVEN VAN LAGER ONDERWIJS.

Aan het voorschrift van art. 41 der wet houdende dat twee malen 's jaars in elke provincie gelegenheid wordt aangeboden tot het afleggen van examens, kon in 1871 niet worden voldaan. Wel was de dag voor het eerste examen reeds bepaald en waren de examencommissien aangewezen, doch de heerschende pokziekte maakte.uitstel tot nadere aankondiging noodzakelijk. Daar die ziekte bleef aanhouden, kon alleen in het najaar gelegenheid tot het afleggen van examen worden gegeven. De aanvang der examens werd dooiden Minister bepaald op 4 October.

De volgende tabel geeft een overzigt van den uitslag dier examens voor elke provincie. *