is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-11-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sc/iooiuiciiivs.

Ï075

„Met betrekking tot bet weglaten van eeidge voorde.t iut een „vroeger berigt van den schoolopziener van het 2de district, valt „op te merken , dat er geen nommer van de Nieuwe Bijdragen ver! schijnt? waarin niet veranderingen of weglatingen uit bengten „ door schoolopzieners ingezonden voorkomen

„Het Departement van Binue nlandsche Zaken heeft steeds geineend alzoo te moeten handelen, daar dit gedeelte van het maandschrift als officieel werd aangemerkt."

Ten deze zij, zeide spreker, nog opgemerkt dat de bewuste weglating heeft plaats gehad, omdat uit de redactie kon worden opgemaakt dat ten gevolge van de aangehaalde ministerieele aanImrfiving in strijd met de bedoeling, diegeen van het vergelijkend examen ion worden geweerd, die afschriften van stukken overlegde, door hem of andere onbevoegden vervaardigd.

In de vergadering van bet vorige jaar werden modellen opgemaakt van verklaringen, die in de plaats van xa het ongeieeae gSJ acten van toelating zouden afgegeven kunnen worden en in voorkomende gevallen tot wettig bewijs dienen, dat de cig,.,,,,i aï ele regten maf doen gelden, die aan het bezit der verloren acten

Vtttchrkomt het bij gel^ktijdig dingen -r -derwijzersbetrekkingen in verschillende gemeenten meermalen voo, dat de hou der e"ner acte deze niet, zoo als gevorderd wordt bij zijne overige gakken kan overleggen. Daarin wordt dan gewoonlijk op eene of aXe wijze voorzien, hetzij door eene verklaring van inspecteur oo oLiener , hetzij door een afschrift der acte gewaarmerkt doo ^inspecteur, inziens provincie het examen is algonomen enz Sommige gemeentebesturen of schoolopzieners zijn op dit punt gemakkelijker te bevredigen dan anderen.

g Naar aanleiding van dit een en ander vroeg de spreker : of het niet wenschelijk zou wezen te trachten omtrent dit punt tot dezelk e^arigheid te komen, als ten vorigen jare ten opzigtc van de verloren acten is bereikt? , He geven vaneen duplicaat-acte is, naar luid der toen gevoerde beraadslagingen, gebleken aan te veel bedenkingen en bezwaren

',!'luTreuHrJikcn "ëener verklaring dat de acte verkregen is, opge'M door den inspecteur in wiens provincie het examen heeft ;;"( Xd en die dus daaromtrent zijn archief kan raadplegen, is S" La alaoend middel, doch dat tevens omslagtig is door de brielSelüig, die de belanghebbende dan vaak met een inspecteur uit eene andere provincie moet voeren. ,,.,,» , ,

De inspecteur1 van de provincie, waar de sollicitant woont, kan wel is X omtrent afgelegde examens het archief van een zijner nbt'enootea niet raadplegen, maai' kan zich toch door inzage van r Nieuwe Bijdragen, die op dit punt het officieel orgaan der Kegerim- ziin overtuigen of de acte werkelijk is verleend

De eenvoudigste wijze om in deze zaak tot eenparigheid te ge-