is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-12-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

OFFICIEEL «EDEELTF,

SCH00LN1EUWS.

Verslag van den Minister van Binnenlandsche zaken nopens den staat der Lagere scholen o»er'I871, namens Zijne Majesteit den Koning lij de StatenGeneraal ingediend [Overzigt der Koninklijke be. slissingem in geschillen van bestuur betreffende het onderwijs, gedurende het jaar 1871) . • . .. BI. 1119 Pensioenen door den Koning, krachtens de wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103) , verleend aan eervol ontslagen onderioijzers en onderwi jzeressen „ 1130 zuidholland. Tiende schooldistrict. Verlies der bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs door Pieter Valter Corver. . . „ 1131 schoolonderwijzers-gezelschappen, noordholland Zevenden schooldistrict. Algenieene vergadering der onderioijzers in het zevende schooldistrict van Noordholland , gehouden te Schagen , op Vrijdag 3 October 1873 . . . „1131 noordholland. Elfde schooldistrict. Vijf en twintigjarige schooldienst van den onderwijzer J. van Tongere, t Mi ddelie 1138