is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche revue jrg 29, 1924, no 19

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

800

DE HOLLANDSCHE REVUE

koloniën. Het terrein voor de luchtvaart ligt daar als het ware nog geheel braak, terwijl het zoo vruchtbaar is. Terwijl in het moederland het luchtverkeer de volle aandacht der regeering heeft en financieële steun verleend wordt aan de K. L. M., wordt de noodzakelijkheid van dit verkeer in onze Indieën nagenoeg nog niet erkend.

Het slagen van de Amsterdam—Bataviavlucht zal ons waarschijnlijk eenige stappen verder brengen op den weg naar een commerceel luchtverkeer in en met onze koloniën. En hierop is ten slotte het doel van den tocht gebaseerd.

Een woord van lof mag niet onthouden

DIVERSE TIJDSCHRIFTEN.

De Juli-aflevering van Inter-Ocean brengt wederom een keur van reproducties. Onder de vele bijdragen noemen wij een artikel over de haven van Deli, Belawan.

In Droom en Daad van Sept. schrijft Jeanneke Reyneke van Stuwe over koffiebranden. Cath. van Rennes geeft een Jeugdherinnering.

Leven en Werken van September opent met een bijdrage van E. C. Knappert: ,,De vrouw m de Maatschappij".

De Indische Vost van 9 Aug. bevat o. m. beschouwingen over de taktiek van onze communistische Kamerleden.

Het Indische Leven van 9 Aug. brengt o. m. foto's van de plechtige processie welke te Semarang plaats had ter eere van het in Holland gehouden Eucharistisch Congres.

De Juli-aflevering van het Orgaan der Nederl. Indische Officiersvereeniging brengt o. m. het vervolg der beschouwingen over de operaties der Centralen tegen Servië in 1914—1916. Voorts, behalve de verschillende vaste rubrieken, beschouwingen over de Militaire School en over het toelatingsexamen voor de Hoogere Krijgsschool van de hand van den majoor van den Generalen Staf, A. T. H. Winter.

worden aan het energieke uitvoerend comité, bestaande uit de heeren: C. J. Snijders, Generaal b. d., A. Plesman, Directeur K. L. M., A. N. J. Thomassen a Theussink van der Hoop, Vlieger K. L.M., later toegetreden A. H. G. Fokker, Directeur Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, met als Secretaris Dr. W. L. Groeneveld Meyer, die ondanks alle moeilijkheden en tegenspoeden hun werk beloond zien. De beste wenschen gaan uit naar hen en naar de kloeke bemanning van het vliegtuig, die de geheele wereld een bewijs zal geven van ons nationaal bewustzijn en kunnen.

E. L. MUSOUETIER.

De Ploeg van 21 September brengt o. m. een artikel over het nationaliteiten-vraagstuk buiten Vlaanderen, waarin beschouwingen over ,,de Tsjechen en de wereldoorlog".

In Het Jong Studentenblad vinden we o. m. een artikel ,,De allernieuwste Katholieke Woordkunst".

De Holland express van 16 Augustus opent met een kort maar krachtig artikel van Mr. Dr. „Wegbereiders". In „Balkan Impressies" worden ons de vele bekoorlijkheden van een reis naar de badplaatsen aan de Zwarte Zee zóó verleidelijk voorgesteld, dat we zoo van onze lauwe Westerstranden willen wegloopen om te genieten van al het schoons, dat ons daar in ruime mate aangeboden wordt. Wie lust voelt... die wende zich tot Dr. C. de Marees van Swinderen, Strada Rumeoara 5, Bucarest, waar inlichtingen te bekomen zijn.

Het Augustus-nummer van Onze Tuinen brengt o. a. een artikel van Leonard A. Springer, „Het Bloemehdaalsche Bosch", terwijl J. v. Z. ons leert op welke wijze we onze hoenders broedsch-af moeten maken.

Het maandblad Vooruit van Augustus geeft goede wenken betreffende Kampvuurtje stoken. Voor jeugdige kampeerders een onschatbaar artikel. Ook het „slapen in een zak" wordt besproken, terwijl hengelaars geleerd wordt op welke wijze de verschalkte vischjes het beste zijn te bakken.