is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche revue jrg 29, 1924, no 23

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de firma S. L. van Looy te Amsterdam

is verschenen Het Protocol van Genève, de

Nederlandsche vertaling van Het protocol het tocol met bljbehoo. van Crcneve. , ,J,

rende rapporten van de heeren

Politis en Benesj en van de redevoeringen in de vijfde algemeene vergadering van den Volkenbond uitgesproken door de heeren Jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeek en jhr. dr. J. Loudon.

Het werkje, dat een zeer helder overzicht geeft, werd van aanteekeningen voorzien door H. Ch. G. J. van der Mandere, alg. secretaris van de Vereeniging voor „Volkenbond en Vrede", terwijl mr. T. Limburg, Nederlandsch gedelegeerde te Genève, er een voorwoord voor schreef. Het denkbeeld om het Protocol van Genève in het Hollandsch uit te geven en daarbij te voegen een vertaling: van de toelichtende rapporten van de heeren Politis en Benesj, juicht mr. Limburg terecht van harte toe. Deze uitgave zal het Protocol met zijn toelichting nacler brengen tot het Nederlandsche publiek, en dat is zeer nuttig. Want, welk ook het lot moge zijn van de te Genève totstandgekomen regeling, de denkbeelden, die er aan ten grondslag liggen, laten zich niet meer terugdringen.

De rapporten-Politis en -Benesj geven de toelichting op het Protocol. Dat van Politis is een meesterstuk; het verraadt den uitnemenden jurist, die als rapporteur der Eerste (juridische) Commissie te Genève, met opoffering vaak van een deel van zijn nachtrust, zoo buitengewoon hard heeft gearbeid aan het welslagen der zaak. Benesj' rapport geeft de toelichting op de politieke — in tegenstelling tot de juridische — gedeelten van het Protocol en is, juist wijl het enkele netelige punten had toe te lichten, minder geserreerd in zijn betoog dan het rapport van den Griekschen staatsman-jurist.

Wij zullen hier nog een en ander ontkenen. aan het ,,Besluit" waartoe men in het rapport Politis—Benesj gekomen is. Ons doel, — heet het daarin —, was om den oorlog onmogelijk te maken, hem te vernietigen, te dooden. Om dat doel te bereiken moest allereerst geschapen worden een stelsel van vreedzame beslechting van alle geschillen, die zich kunnen voordoen. M. a. w. men moest een stelsel van arbitrage doen geboren worden, zoodanig, dat geen enkel internationaal geschil, hetzij van juridischen, hetzij van politieken aard, daaraan kan ontkomen. Het ontworpen stelsel laat dan ook inderdaad geen enkelen uitweg open; het verbiedt alle oorlogen, en het schrijft voor alle geschillen een vreedzame beslechting voor.

Ten slotte is de conferentie voor de beperking der bewapeningen onverbrekelijk aan geheel dit stelsel verbonden: geen arbitrage en geen veiligheid is denkbaar zonder ontzuafening; geen ontwapening is denkbaar zonder arbitrage en zonder veiligheid.

Het gaat hier in den waren zin om den vrede van geheel de wereld.

De vijfde Algemeene Vergadering heeft een werk van een zoodanige wereld-politieke beteekenis ondernomen, dat dit, slaagt het, de politieke omstandigheden van de tegenwoordige samenleving diepgaand zal wijzigen. Wij hebben dit jaar met ons werk een belangrijke schrede voorwaarts 'kunnen doen. Indien wij slagen, zal de Volkenbond een niet genoeg te waardeeren dienst aan de moderne samenleving hebben bewezen.

In De Haagsche Post van 29 Nov. 11. lees

Eene Parallel °Ver "^at s^ec^te Albion, dat zoo hard en onbillijk is jegens Egypte"... de volgende uitspraken. En ik was een weinig verbaasd ze daar aan te treffen.