is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk*

Het was een bank van drie zitplaatsen, die bij hare aankomst , ongeverfd en van donkerkleurig hout , doorweekt van het vocht op het lange traject opgedaan , bij den eersten aanblik niet zeer voor zich innam.

Ik zag haar toen juist met Pr. Salverda , die al dadelijk zijn ongunstigen indruk door tal van bezwaren te kennen gaf. Ik meende mijn oordeel te moeten opschorten, tot dat de ervaring daarover zou hebben uitspraak gedaan. Het kwam mij al dadelijk voor, dat een bank van 2 zitplaatsen de voorkeur verdient. Het gemeentebestuur van Leeuwarden liet toen vier proefbanken voor 2 zitplaatsen naar het aanwezige model maken en daarvan drie in een school plaatsen voor uitgebreid lager onderwijs voor jongens en eene in een dito school voor meisjes. Ik heb, in overleg met de respectieve onderwijzers gedurende meer dan 4 maanden nauwlettend nagegaan , welke voor- en nadeelen deze banken in het gebruik opleveren. Ik zal ze hier kortelijk meêdeelen.

Het bleek al dadelijk , dat het uitschuiven van het tafelblad bij da schrijfoefeningen en het lezen eene aanwinst was, daar de kinderen die werkzaamheden nu konden verrichten , zonder dat zij den romp behoefden te buigen of de oogen te veel in te spannen.

Na verloop van 14 dagen wederkeerende , vernam ik de volgende opmerkingen van den hoofdonderwijzer der jongensschool.

De breedte van het uitgeschoven tafelblad is te gering, om de schrijfoefeningen er op te verrichten; de rugleuning is te veel naar binnen geplaatst, zoodat de romp gedurende die schriftelijke werkzaamheden geen genoegzamen steun aan de leuning vindt.

Ik liet nu de kinderen in mijn bijzijn schriftelijke werkzaamheden verrichten. Wat bleek mij toen ? Dat zij het schrift, in plaats van vóór de rechter borsthelft, geheel daarbuiten