is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

plaatsten. Daarvan was een noodzakelijk gevolg, dat de geheele romp naar rechts en scheef werd gedraaid , zoodat de linker arm van de horst week en de ruggegraat, om hare as gewrongen, tegen den binnenrand der leuning steunde.

Ik maakte toen de opmerking, dat men een slechte gewoonte , als gevolg van de tot dusverre gebruikte ondoelmatige tafels en banken, op rekening van de inrichting der thans beproefde modellen stelde. Juist deze nieuwe modellen zullen door hunne inrichting bestemd zijn , om dit ingeslopen kwaad te verbeteren , en bij nog niet verwende schoolkinderen het te voorkomen. Elke verkeerde houding wordt juist door die doelmatige inrichting in het licht gesteld , zoo als thans is gebleken. Het schoolkind , dat methodisch moet leeren schrijven en daarbij een goede houding aannemen, moet juist niet meer ruimte hebben dan even noodig is, om onbelemmerd zijn werk te verrichten. Kan hij over meer ruimte beschikken en heeft hij geen voldoenden steun voor zijn romp, om zich overeind te houden , zoo als op de Amerikaansche banken, dan zakt de romp ineen en legt zich schuin over de volle lengte der tafel.

Ik deelde nu mijne zienswijze mede omtrent de meest geschikte houding bij het schrijven enz. Die zienswijze werd opgevolgd, ofschoon men vreesde, dat in deze gedwongen houding het loopend schrift in een staand schrift zou veranderen. Ik deelde die vrees niet, maar gaf veeleer als mijne meening te kennen, dat zoolang men er op bedacht is, het kind vlak met de lende strak in de uitholling der leuning te houden en dan ook het schrijfboek vóór, maar niet buiten de rechter borsthelft, het schrift altijd even regelmatig en net zou zijn, een meening, die spoedig door de ervaring bevestigd werd. Na verloop van weder 14 dagen bleek het toch, dat bij eenige oplettendheid en volharding van den onderwijzer en goeden wil van den leer-