is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

in art. 4 en toelichtingen in : Wet op het lager onderwijs, toegelicht door S. Blaüpot ten Cate, bij J. B. Woltebs, Groningen).

Omtrent het plaatsen van het ameublement verwijzen wij naar de 8 punten, ontworpen door HH. Inspecteurs in hunne vergadering, gehouden in 1861, opgenomen in de N. Bijdragen, Juli 1861, blz. 719, en ook in evengenoemde wet op het lager onderwijs.

Dat ook hierop de bijzondere aandacht gevestigd dient te worden, blijkt uit het volgende, voorkomende in de Nymeegsc/ie Nieuwsbode, n". 214, 1870. Uit Follega wordt aan de Asser courant gemeld : „ Het is hoogst opmerkelijk , dat in de school alhier van de 60 a 70 leerlingen bijna de helft scheel ziet. Ook onder hen, die lang reeds de schooljaren voorbij zijn, merkt men hetzelfde gebrek. Is er ook eene oorzaak te vinden ? De burgemeester heeft dezer dagen bevolen, onverwijld de schoolbanken te laten omzetten, opdat de jeugd betere lichtschepping erlange en zoo mogelijk verdere ongelukken worden voorkomen. Intusschen zal een en ander wel arnleiding geven tot het bouwen eener nieuwe school, waaraan dan ook sinds jaren dringend behoefte bestaat."

Wat de banken betreft, men spreekt veel van die van Amerikaansch model. Zonder iets te willen afdingen op hare voortreffelijkheid in sommige opzichten, zijn zij toch niet onvoorwaardelijk goed te keuren, vooral niet voor oudere leerlingen.

Voor jongere en voor meisjes zijn zij beter, omdat die in den regel zwakker zijn. De gewone schoolbanken kunnen even goed dienen , mits :

1°. het tafelblad niet te hoog boven de zitplaats zij (ten hoogste 28 centimeters), en niet te hellend (hoek van 10 a 12 graden);