is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk,

Laten we de zaak maar eens op de keper gaan beschouwen.

Goed lezen — dat vorderen we van onze leerlingen ook, en daarin zouden we dus volkomen met hen gelijk staan ; maar lezen en lezen is twee. Als bij onderwijzers van lezen sprake is , dan moet men zich niet minder voorstellen , dan dat we met een duidelijke stem, met een sierlijke stembuiging, met bevalligheid en takt de Eijmkronijk van Melis Stoke kunnen voordragen; dat we onmiddellijk , zoo voor de vuist, een of ander citaat, bijv. uit Hcijgens „Zeestraat" in vloeiend hedendaagsch proza overzetten; dat we , lezende uit eene of andere aflevering van den Spectator , waarin bijv. van humoristen sprake is , onmiddellijk aan een ieder, die het ons maar vragen wil, al de verschillende soorten van humoristen kunnen opsommen en van iedere soort dier heeren een steekhoudende definitie wetente geven. En dat we 't zoover in het lezen hebben gebracht , dat getuigen immers de examens , waar ons zoodanige vragen worden gedaan , en waarlijk, als we 't niet hadden geweten , men had het ons niet gevraagd.

Ik moet meer zeggen : geen boek van eenige beteekenis , dat in Nederland het licht zag, of het werd ons voorgelegd , en we waren vaardig om maar zoo midden in een werk , bijv. in een wijsgeerige bespiegeling over het staatsrecht aan te vallen. Doch niet het nieuwe alleen , ook het oude , die duffe fransche perkamenten banden konden ons worden voorgelegd en aanstonds was onze geest vaardig den zin der gedachten te vatten. Kijk, dat is lezen !

En schrijven? Ja! Sinds men de sierlijke krullen van onze voorouderlijke voorgangers is gaan uitlachen , en we hebben ontdekt, dat de geleerdste mannen zich door een bijzonder onleesbare hand onderscheiden, hebben we 't meer ivareenkvni.-i ig onze waarde en waardigheid geoordeeld,