is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

ringen, zelfs de daglooners, wisten altijd wel iets te bedenken om hem hunne genegenheid te toonen. Weet ge waarom ze dit deden?

Vooreerst deden ze zoo, omdat ze zoo veel van hem hielden. Immers hij had zich niet alleen ter school bij zijne leerlingen, maar ook daar buiten bij zijne medeburgers bemind weten te maken. Waardoor? Door zijn minzaamheid. Hij toonde hun allen gelijke liefde. Met de eenvoudigsten en geringsten ging hij even gaarne om als met de overigen. Over hunne kinderen sprak hij altijd het liefst met hen, omdat hij deze, zijne leerlingen, oprecht beminde , en groot belang er in stelde, overal en altijd nuttig voor hen te zijn. Juist daarom schikte hij zich zoo veel mogelijk naar het onverstand en de dwalingen van sommige ouders; want verbrak hij den vrede met hen, dan rekende hij zijn invloed op de kinderen te zullen verliezen, omdat deze het toch gewis met hunne ouders zouden houden. Immers: „het bloei kruipt, waar het niet gaan kan," zegt het spreekwoord. Met geduld en zachtmoedigheid bracht hij den ouders hunne dwalingen onder het oog, en wees hun den besten weg aan, om hunne kinderen gelukkig te maken en hem daartoe te helpen. Knoopten zij andere gesprekken met hem aan,b. v. over den tuin, de boerderij en andere, hun beter bekende zaken, dan toonde B. evenzeer belangstelling en liet zich gaarne door hen onderrichten in hetgeen zij beter wisten dan hij. Op die wijze werd hij allengs meer bekend met tuin- en landbouw, veefokkerij enz. Daartoe las hij ook de landbouwkundige courant en andere geschriften van dien aard, en hierdoor was hij weldra in staat, zijnen leerlingen en medeburgers tevens nuttige wenken in dit opzicht te geven en van sommige zaken in zijn tuin de proef te nemen. Geen wonder dus, dat ze veel van hem hielden en dit op allerlei wijzen toonden.