is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

II Distr. Dr. .B. Anilreue ,

te Zierikzee.

HAAMSTEDE. Aan de Openbare school wordt verlangd een hulponderwijzer, om zoo spoedig mogelijk in functie te treden, op eene jaarwedde van ƒ 375. Brieven en stukken vrachtvrij in te zenden bij den Burgemeester der gemeente.

III Distr. »*»•• B*. Jf. tsatlreae,

te Zierikzee (tijdelijk).

POORTVLIET. Met 1 April e. k. staat door het aan den Heer Joh. van dee Bel op zijn verzoek tegen dien tijd verleend eervol ontslag de betrekking van hoofdonderwijzer aan de Openbare school vacant te worden. De jaarwedde is ƒ850, vrije woning en f 50 Rijks-subsidie. Bij de vakken a—i van art. 1 der wet zullen het Fransch en de wiskunde worden toegevoegd. Sollicitanten gelieven hunne stukken vóór of op 10 Maart vrachtvrij aan den Burgemeester der gemeente in te zenden, terwijl de dag van het vergelijkend examen hun later zal worden bekend gemaakt.

IV Distr. Mr. .#. SB. fle B.tsitl tle BKanlef,

te Goes.

HEINKENSZAND. Eene Bijzondere school vacant. Mei 1869.

V Distr. BB. ff. .Bananen, te St. Anna ter Muiden.

BRESKENS. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Nov. 1870.

KRUISDIJK, gemeente Oroede. Op 18 Januarijj. 1. is door den Schoolopziener, bijgestaan door de Heeren J. Bevelandee Schoo en F. Köhlee, hoofdonder wijzers der Open-