is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

gewoonlijk — en dat is heel natuurlijk — den tact en de gelegenheid , om dagelijks zijn wetenschap aan de ervaring te toetsen, om zijn leer aan de bijzondere gevallen dienstbaar te maken.

Wij moeten op nog een grief wijzen, die men aan de hygiëne ten laste legt en die ten opzichte van de schoolhygiène in de laatste jaron gestadig te berde wordt gebracht. Zij is: de hygiëne is een dure wetenschap. Daartegen moeten wij met al de kracht van overtuiging, die in ons is, opkomen. Niet de wetenschap maar de onkunde is duur, is meer dan dat: is verderfelijk! Hoe vaak toch gebeurt het niet, dat men het advies van een deskundige niet opvolgt, omdat er tijdelijk eene uitgave van eenige honderden guldens meê gemoeid is, of omdat dit wat meer omslag vereischt, en men daarentegen naar een palliatief of nog minder dan dat omziet, ten einde daardoor eenige guldens minder op het budget voor het onderwijs te kunnen zetten en bovendien zich voor het oogenblik minder last op den hals te halen! En dan kan men, in het bewustzijn toch iets aan de zaak te hebben gedaan, weder een poosje insluimeren, totdat het gebrek zich op nieuw vertoont en men weder aan het lappen gaat. Zoo keeren dan ieder jaar dezelfde lasten en dezelfde uitgaven terug, die gezamenlijk vrij wat aanzienlijker zijn, dan door in eens de zaak radicaal aan te pakken en werkelijk te verbeteren. Maar wat hierbij nog het slimste is: de gezondheid van onderwijzers en leerlingen wordt intusschen ondermijnd en de school wordt veelal een bron van onheil voor toekomende geslachten.

Het lust mij niet dit beweren door voorbeelden te staven. Ieder man van ervaring op dit gebied is, dunkt me, in staat, die voorbeelden aan zijne eigene omgeving te ontkenen.

Dit heeft dan ook den Geneeskundigen Eaad voor Friesland en Groningen bewogen een poging te wagen, om in