is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

offering van uw leven gaaft gij het volk de verzekering van hunne vrijheid weder. Was die strijd tot aan de grenzen bepaald gebleven , dan zouden we inderdaad gevaar loopen onze duitsche collega's, hoe geweldig hun kerkelijk leerbegrip ook moge zijn, den roem te benijden, dat zij hun volk zoo veel liefde voor het vaderland wisten in te boezemen, dat allen als één man gereed stonden om door zelfverdediging vrouw en kinderen, huis en goed te beschermen.

Sedert enkele maanden is dat anders geworden. De verdedigers zijn aanvallers geworden, even geducht en onverzoenlijk als vroeger heldhaftig en onversaagd. De groote vraag is, dunkt ons, niet ongepast, of de zegepraal der wapenen over de grenzen, in Frankrijk, ook aan de duitsche schoolmeesters, aan den duitsche catechismus , aan het kerkelijk leerbegrip, aan het inprenten van hun christelijken godsdienst op de scholen moet toegeschreven worden? Nu, dan roemen wij liefst niet meer op die collega's, dan deinzen wij terug voor zulk catechismuswerk, dan sidderen wij bij de wrange vruchten, die het kerkelijk leerbegrip en de staatsgodsdienst van Duitschland in Frankrijk afwierpen. Al heet de splinternieuwe keizer ook koning bij de gratie Gods, en al stelde hij al zijn telegrammen zo'o gemoedelijk mogelijk, Duitscklands werk in Frankrijk kan wel het werk van den achterlader, kanonnenwerk, ook het werk van spionnen en verraders zijn, kan wel getuigenis geven van de machteloosheid van Frankrijk, van de onzedelijkheid en het diep verval der weleer geduchte natie ; maar van den godsdienst verwacht ieder, die wel denkt,' anlere en betere vruchten. Als het volksonderwijs alleen het vaderlandslievend hart weet te doen ontgloeien, maar niet bij machte is den storm der wraakzucht te bezweren, dan mag dat onderwijs zeer kerkelijk, gemoede-