is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

387

minder voor variatie geschikt is? Vraag het maar eens aan den volwassene, wiens blik toch zooveel ruimer moet worden geacht, die, geroepen tegen een feestdag zijn hart in een brief uit te storten, te rade kan gaan met de bijzondere omstandigheden, waarin de feestvierende zich bevindt, maar toch altijd blijde is, als er een dragelijke wensch is ten papiere gekomen. Hebt gij wel eens iemand gevonden, geachte lezer! die er zich een feest van maakte tegen nieuwjaar of een verjaardag een brief aan iemand te moeten richten? Zoo ja, dan is uwe ondervinding eene andere dan de mijne. Maar verplaats n nu in den toestand van het kind en schrijf een wensch op in zijnen geest, d. i. zoo als hij dien waarachtig gevoelt, en als gij dit kunt, zet u dan neder om dien wensch te variëeren op velerhande wijzen voor vaders en moeders , ooms en tantes, neven en nichten, voor wie gij zelf niets gevoelt, daar gij ze niet kent en niet eenmaal weet, voor wie uwe variaties eenmaal bestemd zullen wezen. — Waarlijk — ik had medelijden met den man, die genoodzaakt was om zijn brein te scherpen voor zoodanigen arbeid, omdat nu eenmaal de voorraad versjes niet groot genoeg was, aanvulling in allen gevalle wenschelijk mocht heeten.Wat al prulrijmpjes zijn er op die wijze in de wereld gekomen! Voor het meerendeel traden ze niet buiten den engen kring, waarvoor zij werden bestemd; maar er waren er ook, die aan de pers werden toevertrouwd en zij vonden gretigen aftrek; natuurlijk: voor weinig stuivers kon men zich de moeite besparen eigen rijmader te doen vloeien.

Ik herhaal het: ik dacht, dat wij die dwaasheid te boven waren, en de onderwijzers er overal wel in geslaagd zouden zijn, die gewoonte te doen behooren tot het verleden. Het schijnt evenwel, dat ik mij hierin vergis. Immers, pas werd mij ter aankondiging gegeven de nieuwe verza-