is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

„ Wel neen. Wie doet dat als hij iets uitkiest voor zijne kinderen?" hervatte haar man.

,,'tls waar, — men doet dit zelden," vervolgde zij; n110011 mÜ dunkt, dat men in dit opzicht toch voorzichtiger moest handelen. In den boekwinkel heeft men te weinig tijd hiertoe; maar zoo gij daar voorloopig eenige boekjes uitkiest , zou men u die niet op keur te huis willen zenden om ze dan nauwkeuriger te beoordeelen en er meer bepaald iets uit te kiezen?"

Geen boekhandelaar zou dit weigeren," antwoordde Flink. „En ik stem toe, dat men dan in een enkelen avond de zaak misschien zeer goed kon onderzoeken, ofschoon ik liever mijn leesgezelschapslectuur ter hand neem dan die kinderwerkjes, 't Komt mij ook onnoodig voor, wanneer ik werkjes, die in tijdschriften aangeprezen worden , voor onze kinderen kies."

„Op die beoordeelingen kan men niet altijd staat maken ," hernam Julia. „ 't Is licht mogelijk, dat de recensenten ook te weinig er op letten, of die werkjes wel in eenvoudigen kindertoon zijn geschreven en zij door den roerenden stijl zich ook laten verleiden om ze onbepaald aan te prijzen."

„ Zoo zou het kunnen zijn," zei Flink. „ 't Zal dan wel het veiligst zijn, zelf er over te oordeelen. Dit lijkt mij evenwel nog al moeielijk toe, — want ik heb de kinderen ook wel over sommige boekjes hooren klagen , dat ze zoo droog als IcurJc, laf en vervelend waren, en hun zoo weinig voldeden , dat ze zelfs niet geheel door hen gelezen werden. Verleden jaar nog, zei Mina van het boekje, dat ze van tante tot Sint-Nikolaasgeschenk had gekregen , dat het recht saai was. Ik geloof, dat zij het slechts half gelezen en toen ter zijde gelegd heeft."

„ Of Mina gelijk had, en of andere kinderen het recht hebben sommige boekjes zoo af te keuren, dit weet ik niet,"