is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

hare tranen te geven en gedurende eenigon tijd tot bedaren te komen. Zij verheugde er zich over, dat Lotje zoo gevoelig was."

„ Veeleer moest zij haar beklagen, dat ze zoo overgevoelig is," sprak Flink, „Nu begrijp ik reeds, dat Lotjes smaak op die wijze reeds bedorven is, gelijk zij toonde, toen zij met onze kinderen iets zou lezen. Dat dit haar veel te teergevoelig maakt, en haar gezondheid er door benadeeld wordt, konden wij duidelijk aan het goede kind zien. Jammer, dat haar moeder zoo te goeder trouw dwaalt en haar kind ongelukkig maakt zonder het zelf te weten. Mij dunkt, gij moest niet gezwegen hebben , toen zij daarover sprak , maar haar met bescheidenheid in overweging gegeven hebben , hoe gij over dat voorlezen denkt en welk gevaar gij er in meent te moeten zien."

„Uit liefde voor Lotje wil ik dit per brief doen," hernam zij , — „ en ik verwacht, dat haar moeder dan wel tot beter inzichten zal komen ; want aan liefde voor haar kind ontbreekt het haar geenszins.

„ Moet ik u nu ook nog verklaren op welke wijze de smaak voor goede lectuur kan bederven?"

■ ■ Uit hetgeen ik er van heb gehoord, meen ik dit reeds grootendeels te begrijpen," was 't antwoord. „Indien kinderen te vroeg en te veel lezen in romantische werken of in zulke, die te zeer in roerenden stijl geschreven zijn of te sterk op de verbeelding en het gevoel werken, dan bederft hun smaak en zij worden afkeerig van meer eenvoudige , in echten kinderstijl geschreven nuttige boekjes , van langzaam , aandachtig lezen en ernstige studie."

„ Zoo reken ik ook, dat het is. Zij zijn dan als het ware verlekkerd," vervolgde Julia. „Gelijk kinderen door te veelvuldig gebruik van koek en banket, afkeerig worden van gezond , voedzaam brood en andere eenvoudige, nutti-