is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

een der scholieren uit naam van allen in dichtmaat den onderwijzer gelukwenschte. Daarop verschenen verschillende corporatiën, waaronder ook de Predikant en de Pastoor, en wenschten in hartelijke bewoordingen den jubilaris geluk met dezen dag, hetgeen op gepaste wijze beantwoord werd. Dit alles geschiedde onder afwisseling van het zingen van toepasselijke liederen door de schoolkinderen. Aan stoffelijke bewijzen van genegenheid ontbrak het niet. Onder meer werd van wege de gemeente den jubilaris aangeboden eene prachtige marmeren pendule, door den Kerkeraad der Hervormde gemeente een elegante fauteuil en door de schoolkinderen een smaakvolle canapé, hetgeen ten bewijze strekt, dat men hier degelijk openbaar lager onderwijs op prijs stelt. Daarop ging men de onderwijzerswoning binnen, waar door de echtgenoote van den jubilaris ververschingen werden aangeboden. Dat de schooljeugd onder het nuttigen van krentebrood en chocolade niet weinig pret had, zal wel door niemand in twijfel worden getrokken. Na een paar uren in vriendelijke gesprekken doorgebragt te hebben, nam men afscheid met aanneming der uitnoodiging om des avonds terug te komen. Niet lang daarna werd de jubilaris verrast door de komst van den Schoolopziener, die, door ambtsbezigheden verhinderd 's morgens het feest bij te wonen, nu door eene persoonlijke gelukwensching zijne belangstelling deed blijken. Des avonds te 7 uren kwamen de meesten van hen, die 's morgens door hunne tegenwoordigheid het feest hadden opgeluisterd, weder, plaatsten zich aan een wel toebereiden disch en bragten met den jubilaris en diens gezin verder een genoegelijken avond door.

Menige toast werd er uitgebragt, menige kwinkslag gegeven , zoo dat het middernacht was eer men er aan dacht.