is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

te Kaag. Slechts twee sollicitanten hebben daaraan deelgenomen. Na het oplossen van eenige rekenkunstige voorstellen, het maken van een opstel, het overzetten van een muziekstukje, enz., en het geven van proeven voor de klasse door elk der sollicitanten gedurende bijna twee uren, is de Heer H. Colpa , te Oudshoorn, op de voordragt, n°. 1, en de Heer L. Achterberg , te Ochten, n°. 2 geplaatst.

NIEUWKOOP. Aan de Openbare school in het dorp wordt een tweede hulponderwijzer gevraagd; jaarwedde ƒ 300. Toezending der stukken aan den Burgemeester, vóór 15 Junij e. k.

Vil Distr. «T. BroeaeMet, te Gouda.

SCHOONHOVEN. Twee hulponderwijzersplaatsen aan de Openbare lagere school (hoofdonderwijzer Akkerhuijs) zijn vacant; jaarwedde ƒ 400. Aangifte vóór 15 Junij ter Secretarie van Schoonhoven.

SCHOONHOVEN. Eene hulponderwijzersplaats is aan de school voor meer uitgebreid lager onder wijs (hoofdonderwijzer Westbroek) vacant. Vereischten: wiskunde en Eransch. Aangifte vóór 15 Junij ter Secretarie van Schoonhoven.

IX Distr. Ir. *T. SS. Blootboom, te Leerdam.

GORINCHEM. Tot derde hulponderwijzeres aan de Openbare burgerschool voor meisjes is benoemd Mejufvrouw M. J. van Lessen.

LEERDAM. Tegen 1 Julij e. k. wordt aan de Openbare school een hulponderwijzer verlangd , die tevens bevoegdheid bezit tot het geven van onderwijs in het teekenen; jaarwedde ƒ 375. Bijzondere bekwaamheid in het teekenen