is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

Uitgaven.

1. Uitkeeringen aan weduwen en weezen . . . ƒ1345.385

2. Vergaderingskosten, briefporten, onkosten op postwissels, schrijfbehoeften enz „ 34.64

3. Voor het drukken der lijsten, circulaires enz. „ 10.35

4. Voor den aankoop van ƒ1000.— nom. inschrijving op het grootboek „ 514 373

5. Onkosten tot dezen aankoop en tot het ontvangen der interesten . . . • „ 13.545

6. In kas bij het einde van 't dienstjaar . . . . „ 51.19

Totaal ƒ1969.485

Wij wenschen dat het bestuur met lust en ijver moge voortgaan de belangen van het fonds te behartigen, en bevelen het in de belangstelling van alle openbare en bijzondere onderwijzers dezer provincie aan.

Fonds voor weduwen en weezen van onderwijzers in de provincie Gelderland.

Op Zaturdag 20 Mei j. 1. had te Arnhem de aangekondigde vergadering plaats der leden van het fonds voor weduwen en weezen van onderwijzers in de provincie Gelderland.

Nadat de Schoolopziener van het eerste district, als Voorzitter der commissie van bestuur, de vergadering had geopend , en de notulen der vorige bijeenkomst waren gelezen, goedgekeurd en geteekend , werd mededeeling gedaan van de volgende ingekomen brieven :

a. van den Inspecteur van het lager onderwijs in deze provincie, dd. 9 October 1870, n°. 603, waarbij de Heer G. K. Timmer. , te Arnhem, op nieuw is benoemd tot lid der commissie van bestuur.