is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolherigten.

Plaatselijke Schoolcommissie, het vergelijkend examen plaats voor de vacerende betrekking van hoofdonderwijzer aan de school voor gewoon lager onderwijs aan de Botersloot. Van de 47 sollicitanten, die zich voor deze betrekking hadden aangemeld, kwamen den eersten dag 42 op. Het examen werd afgenomen door den Schoolopziener van het elfde district, bijgestaan door den Schoolopziener in het vijfde district, alsmede door de Heeren P. Molenbroek , Directeur aan de Vormschool te Rotterdam,, en P. A. Landsman , J. Mackenzie en A. W. A. Heijblom, leeraren aan dezelfde school. De voordragt na afloop van dit examen door Burgemeester en Wethouders, in overleg met den Schoolopziener, opgemaakt, bestond uit J. P. Bruining, hoofdonderwijzer aan de Openbare lagere school te Nieuwer kerk ajd IJssel; H. C. Brouwer, hulponderwijzer te Krimpen a'd Lek, en H. E. de Boer, hulponderwijzer te Rotterdam., waaruit de benoeming door den Raad nog moet volgen.

iv O O MS MM MM O MjMjA N MM* Distr. I—IV.

AMSTERDAM. Burgemeester en Wethouders brengen ter kennis van belanghebbenden, dat aan de Openbare armenscholen moet worden benoemd een eerste hulponderwijzer, op eene jaarwedde van ƒ 700. Sollicitanten worden uitgenoodigd zich, vóór of op 15 Julij e. k., schriftelijk en vrachtvrij aan te melden ter Gemeente-Secretarie, afdeeling onderwijs, onder overlegging van de bij de wet vereischte stukken.

AMSTERDAM. Burgemeester en Wethouders brengen ter kennis van belanghebbenden, dat aan eene Openbare school van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs,